Tin tức

Trở về

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

Viện Năng suất Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020:

Thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập địa chỉ: https://bit.ly/3eytHDx

VNPI